NOVOGRADNJE: Predstavitev projektov

Stanovanjsko naselje Velika Hrušica - enostanovanjske hiše - iščemo investitorja

Ljubljana Moste, Bizovik, Hrušica

Na območju med Hruševsko cesto, severnim pobočjem Golovca in Potjo spominov in tovarištva se prodaja posest v skupni izmeri 8.247 m2. Predvidena je izgradnja nove stanovanjske soseske, z enostanovanjskimi hišami in ureditvijo otroškega igrišča ter zelenih površin.

Poenoten videz soseske

Izdelani projekt obravnava 2 vzporedna niza 6 enostanovanjskih stavb. Gre za ureditveni enoti PE2 in PE3. Umestitev objektov v prostor, višinski in tlorisni gabariti so določeni že s prostorskim aktom. 

Etažnost stavb nad terenom je P + 1 + Po. Višina objektov je določena z najvišjo točko stavbe, t.j. višino slemena, in sicer največ 8,50 m. Etažnost nadstreškov in garaž nad terenom je P z višino največ 3,50 m.Dopustna je podkletitev vseh stavb v območju OPPN, kjer in v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov – podkletitev ni predvidena.
 


 

V pritličju je predviden vhod, tehnični prostor, dnevni WC in velik odprt bivalni prostor. Stopnišče v nadstropje je del bivalnega prostora.

V nadstropju so predvidene sobe, znotraj le - teh je možna ureditev galerij. Vsaka soba v nadstropju ima svojo kopalnico, utility je skupen za vse.


 

Vse stene so montažne, zato je velikost kopalnic fleksibilna. Na vzhodni strani objekta je predviden nadstrešek za avtomobile, na strehi nadstreška pa lesena terasa. 

Zahodne fasade objektov ( proti sosedu ) so slepe. Objekt se s steklenimi površinami odpira proti zelenici.

Izbira materialov: z eternitom oblečena streha in slepa fasada v kombinaciji z leseno fasado na čelni strani in pritličju, ostala fasada je klasični zariban omet.
Za zaščito pred soncem so predvidena senčila. Na zunaj so uporabljeni svetli toni, zaradi prekomernega segrevanja ob sončnih dneh.
Zunanjo fasado sestavljajo cca 18 cm izolacijski sloj iz kamene volne, v kolikor se želi doseči dober nizkoenergijski standard objekta.


 

Na upravno enoto je oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.


POGOJ NAKUPA:
stroški provizije za opravljeno storitev posredovanja se razdelijo na način, da kupec plača provizijo v višini 2% pogodbene cene + DDV.


Prodajna cena:  2.474.100,00 EUR.
 

Vabljeni k ogledu!
 

PONUDNIK:
AULA d.o.o.,
Cesta v hrib 20
1210 Ljubljana - Šentvid


Elektronski naslov: peric.saso@gmail.com
Mobilna telefonska številka: 041 / 691 - 691

Energ. razred:  EI ni potrebna (334.člen EZ-1)

Prodajalec: AULA d.o.o.
Naslov: Cesta v hrib 20, 1210 Ljubljana - Šentvid
Telefon: 041/691-691